Raadswerk nieuwe stijl

Integraal raadswerk

Er is een sterke behoefte aan vernieuwing van het raadswerk. De website van het VNG staat vol met rapporten en ontwikkelagenda’s over de lokale democratie. Er is echter relatief weinig aandacht voor concrete verbetering van de informatievoorziening van raadsleden of echte innovaties.

Er is dus wel vraag naar verandering maar te weinig praktische vertaling naar operationele implementaties. Tijd voor een revival van het raadswerk, tijd voor iRIS!

Overzicht raadswerk

Doel van het raadswerk is om visie, ideeën en idealen gerealiseerd te krijgen door concrete verbeteringen in de stad, wijk of buurt.
Omgaan met de inhoud vraagt om vakmanschap en een toegankelijk netwerk van betrokkenen. De informatie staat daarbij ten dienste van het raadswerk en is actueel, volledig, correct en compact.
 

Schema van de functies van het raadswerk

De 8 deelfuncties van het raadswerk

In het raadswerk zijn 8 deelfuncties zichtbaar:

 1. Realiseren van de eigen visie en idealen, gebundeld in politieke ideeën en opvattingen
 2. Inbrengen van die “politieke kleur” in de gemeenteraad (via de fractie)
 3. Vertegenwoordigen van de samenleving
 4. Kaders stellen voor het algemeen belang en voor afzonderlijke vraagstukken
 5. Formeel besluiten nemen over onderhanden vraagstukken
 6. Controleren van het college
 7. Persoonlijke ontwikkeling
 8. Intern gericht: personele, financiële en juridische zaken

Schema van de 8 functies van het raadswerk

Ad 1) De kans op het realiseren van visies uit de samenleving heeft in de vertegenwoordigende democratie eens per 4 jaar een hoogtepunt rond de verkiezingen, vastgelegd in een “beleidsagenda”.

Ad 2) Inbrengen van politieke kleur houdt in dat de overtuigingen over religie, cultuur, het individu, de staat en de markt, sterk bepalend zijn bij het agenderen, prioriteiten stellen, maken van keuzes voor oplossingsrichtingen en het accepteren van eventuele gevolgen ervan. En daarover kan flink verschil van mening bestaan.

Ad 3) Vertegenwoordigen gebeurt overall via het beleidsprogramma maar ook per vraagstuk. Hierbij is de oog&oor functie in de samenleving en kennis van het daadwerkelijk functioneren van de stad voor raadsleden van groot belang. Weten wie er zijn en weten wat er leeft.

Ad 4,5,6) Dit zijn de meer klassieke elementen in de besluitvormingsprocessen.

Ad 7) Ook persoonlijke ontwikkeling en zingeving zijn redenen om het raadswerk te vervullen. Het opdoen van ervaring en daarmee het ontwikkelen van een carrièrepad is eveneens een motivatie.

Ad 8) Zo af en toe is een deel van de tijd nodig voor personele, financiële en juridische zaken.

De accenten op deze acht functies zullen verschillend zijn per raadslid. De een voelt het vooral als een maatschappelijke opgave, de ander vindt de bestuurlijke elementen boeiend.

Aspecten van raadswerk

Het raadswerk kent dus politieke, publieke en bestuurlijke taken, die een raadslid uitvoert vanuit een persoonlijke visie en motivatie en ten dienste van maatschappij en democratie.

Schema van aspecten van raadswerk: politiek, publiek, bestuurlijk en persoonlijk

Uitleg logo

Het logo bestaat uit de vijf functiegebieden van het raadswerk:

 • Visie, idealen - Politiek - Geel
 • Het bestuurlijke vakmanschap - Bestuurlijk - Blauw
 • Vertegenwoordigen - Publiek - Rood
 • Informatieverwerking - Operationeel - Groen
 • Ontwikkeling en personele zaken - Persoonlijk - Oranje

 

Uitleg over het logo van iRaad