Welkom

In de nieuwe raadsperiode moet het raadswerk 20% efficiënter en 20% effectiever zijn!

Waarom?

1. Raadswerk en democratie onder druk

Er is een grote hoeveelheid aan initiatieven, onderzoeken, verbetertrajecten en programma-organisaties die vaststellen dat de lokale democratie en daarin het raadswerk onder druk staat. Er zijn wel losse proeftuinen, maar nog te weinig structurele verbeteringen en praktische toepassingen ervan. Een innovatieve en gebundelde informatievoorziening verlicht het raadswerk.

2. Meer denken vanuit raadswerk en vanuit vraagstukken van de stad

Vaak is alleen het klassieke RIS de belangrijkste informatiebron voor raadsleden. U als raadslid, het gehele raadswerk én de vraagstukken van de stad moeten echter centraal staan. Wat speelt er in de stad, wie doet wat, hoe verlopen de projecten van de gemeente en de samenspraak? Vanuit die eigen behoeften gedefinieerd ontstaan dan de juiste ICT-bouwstenen.

3. Op zoek naar een vernieuwde rol van de griffie

De griffie beweegt eveneens naar een nieuwe positie ten opzicht van de raad. Laat haar een belangrijke rol spelen in de verbinding en informatie-uitwisseling met de netwerken in de stad.

4. Geen invloed op gewenste applicaties die bruikbaar zijn in álle gemeenten

Het aanbod van applicaties voor raadsleden is klassiek en beperkt. Raadsleden hebben geen regie op de vraag naar de gewenste tools. Het is ook hoog tijd voor gemeenschappelijke ontwikkeling van applicaties die standaard in alle gemeenten ingezet kunnen worden. iRaad doet actief mee met het Plus1-gemeente principe en met Commonground. Hergebruik is de standaard, best-practice wordt common-practice in iedere gemeenteraad.

Wat is iRaad?

iRaad is een visie, een vakmatige benadering, een ICT-structuur en een concreet uitvoeringsprogramma om in korte tijd het raadswerk in gemeenten te versterken door een effectieve werkwijze en een nieuwe generatie informatievoorziening. Integraal, innovatief en interactief.

Raadsleden kunnen daarmee hun beperkte tijd richten op de belangrijke vraagstukken in de stad, de samenleving beter vertegenwoordigen en plezier houden in het raadswerk.

Doe mee met iRaad, breng uw kennis en ideeën in om samen een integraal Raads Informatie Systeem iRIS te ontwikkelen!

Wat is er al?

De initiatiefnemers van iRaad hebben een visie, een open en non-profit aanpak, het complete raamwerk, verschillende al werkende prototypes, een samenwerkapplicatie en praktijkervaring met stadsbrede informatievoorziening in Zoetermeer. We volgen ook de landelijke ontwikkelingen zoals bij VNG-Realisatie, OpenRIS en Commonground, zodat we het wiel niet opnieuw uitvinden.
We hebben echter nog niet álle applicaties, daar is iRaad voor bedoeld.

Wat gaan we doen?

Wij hebben veel ideeën hoe het beter kan. Maar u bepaalt wat echt nodig is en wat echt werkt. We voerden gesprekken met belangrijke vertegenwoordigende partijen zoals VNG, Raadslid.nu, OpenRIS, Democratic Challenge, voorlopende gemeenten etc. Maar graag spreken we vooral met ieder raadslid dat zich herkent in onze analyse en daar bijdragen aan kan leveren.

Voorbeeld: het dashboard voor raadsleden in Zoetermeer

We willen weten waar de behoefte exact zit, waar de energie en draagvlak voor het idee. Geef uw mening, via deze site of op de bijeenkomsten die wij gaan organiseren. Doet u mee?