Visie

Visie

De raadsleden in Nederland nemen zelf regie over het efficiënter en effectiever maken van hun raadswerk. Zij werken samen en sturen aan op het beschikbaar komen van een eigentijds en integraal Raads Informatie Systeem (iRIS), dat alle aspecten van het raadswerk ondersteunt. Daarmee hebben zij een veel betere en snellere verbinding met de belanghebbenden in de stad, wijk of buurt, om kennis en ervaringen op te halen en om draagvlak en vertrouwen te herstellen. Ten tweede hebben zij een compleet overzicht op de vraagstukken van de stad en compactere informatie over de afzonderlijke vraagstukken.

Beleid

Het vullen van content van het iRIS gaat in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie én met partijen in de samenleving. De griffie is daarbij een belangrijke schakel.

Het iRIS is een open ontwikkelomgeving met open data benadering, maar deels binnen een lokaal gesloten omgeving in verband met privacy. Het sluit naadloos aan op de al bestaande sociale netwerken in de stad.

De gegevens zijn eigendom van de stad als geheel, met spelregels over het gebruik ervan. Applicaties zijn niet commercieel en vrij van advertenties.

Organisatie

De projectorganisatie wordt uitgevoerd door bedrijven in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Vanuit dit innovatieve centrum werken koepelorganisaties voor raadsleden, netwerkorganisaties voor democratische vernieuwing en een aantal ICT-bedrijven samen. De gesprekken hierover vinden momenteel plaats. Kwartiermaker is MKidee, als initiatiefnemer van iRaad.

Financiering

De financieringsvorm moet zorgen dat het iRIS onafhankelijk is. Het zal bestaan uit crowdfunding en projectbijdragen voor de ontwikkeling van de bouwstenen. Voor het beheer en doorontwikkeling komt er een AppStore en een abonnementsvorm.

Architectuur

Voor de raadsleden en griffie maakt het niet uit hoe de applicaties zijn gebouwd, als deze maar goed werken. Voor de informatiemanagers, ICT-architecten en ICT-medewerkers is kennis van de ICT-architectuur belangrijk. iRaad steunt op een architectuur die componentgebaseerde software-ontwikkeling mogelijk maakt, kent uiteindelijk meer dan 25 bouwstenen, heeft één onderliggende database voor al deze bouwstenen en een Open Source en Open Data aanpak.

Common Ground

De VNG, VNG-realisatie, VIAG en SamenOrganiseren werken toe naar een flexibele, open architectuur om op grote schaal diverse datasets beschikbaar te maken, binnen een privacy-veilige omgeving. Dit zogenoemde Common Ground principe implementeert iRaad momenteel in het iRIS.

Meer weten? We nemen graag contact met u op.